Uzaktan Eğitim Konusunda Temel Kavramlar

13 Eylül 2020 2156
Uzaktan Eğitim Konusunda Temel Kavramlar

AÇIK DERS KAYNAKLARI: OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)

Öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini karşılamak için yükseköğretim ve diğer eğitim kurumlarının, sahip oldukları öğrenme içeriklerini kendilerinden talep eden öğrenenlerin erişimine açtıkları eğitim kaynaklardır.

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME: OPEN AND DISTANCE LEARNING

Öğrenenlerin birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından (öğreten dahil) zaman ve/veya mekan bağlamında ayrı olduğu, öğrenenlerin kendi aralarındaki ve öğrenme kaynaklarıyla aralarındaki etkileşimlerin uzaktan iletişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştirildiği biçimlendirilmiş, yarı-biçimlendirilmiş ve biçimlendirilmemiş öğrenme süreci ile ilgilenen bilimsel çalışma alanıdır.

Uzaktan öğretim teknolojileriyle ön-koşul ve kısıtlamaların giderilmesi amacıyla sağlanan esnek öğrenme kaynaklarında gerçekleşen, öğrenene kendi öğrenme sorumluluğu kazandıran yenilikçi bir bilim alanıdır.

İletişim teknolojileri desteği ile zaman ve mekan esnekliği sağlayan, ön-koşul ve sınırlamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan, bireyin kendi kendine öğrenmesine dayanan ve kurumsal bir yapıya sahip olan yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Yaşam boyu öğrenenlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bilgiye erişimde ön koşul ve sınırlamaları bilişim teknoloji desteğiyle gidermeyi amaçlayan yenilikçi bir bilim alanıdır.

ASENKRON (EŞ ZAMANSIZ) ÖĞRENME: ASYNCHRONOUS LEARNING

Aynı yerde veya aynı anda gerçekleşmeyen eğitim, öğretim ve öğrenme türlerini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

ÇEVRİMİÇİ DEĞERLENDİRME: ONLINE ASSESSMENT

Web aracılığıyla belli bilgi, beceri ve yeterliliklerin değerlendirilmesi sürecidir.

E-DANIŞMANLIK: E-MENTORING

Öğrenenlere, çevrimiçi araçlar ile bireysel destek ya da geri bildirimde bulunarak öğrenme deneyimlerine destek olmak.

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (EYS): TRAINING MANAGEMENT SYSTEM (TMS)

Eğitim içeriğinin sunumu ve organize edilmesi veya çizelge ve kayıtların yönetimi için kullanılan yazılımdır.

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME: BLENDED LEARNING

Yüz yüze öğrenme ile elektronik veya uzaktan öğrenmeyi bütünleştirme, farklı öğrenme kuramlarını, yöntem ve tekniklerini bütünleştirme, sınıftaki öğrenme sürecini çeşitli çevrimiçi teknolojiler ile destekleme sürecidir.

KARMA (HİBRİT) ÖĞRENME: HYBRID LEARNING

Harmanlanmış öğrenmeye (çevrimiçi ve çevrimdışı içeriğin bir karışımına odaklanan) benzer bir kavram olan karma öğrenme, çevrimiçi veya çevrimdışı olmasına bakılmaksızın tüm olası öğrenme içeriğinin doğru karışımını oluşturmaya odaklanır.

KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLER-KAÇD: MOOCS

Aynı anda çok fazla sayıda bireyin katılabildiği, belirli bir süre içerisinde belirli bir konuya yönelik öğrenme amaçlarına ulaşmak için yine belli bir program takip eden İnternet ortamında çeşitli platformlar üzerinden verilen ve genellikle katılımın ücretsiz olduğu kitlesel derslerdir. Çoğunlukla krediye sahip olmamakla birlikte pek çok KAÇD sağlayıcısı ücret karşılığında dersin tamamlandığına ilişkin sertifika vermektedir.

MOODLE: MOODLE

MOODLE (NESNE YÖNELİMLİ DİNAMİK ÖĞRENME ORTAMI): Eğitim amaçlı zaman ve mekân sınırı olmadan herkes tarafından kullanılabilen; çevrimiçi dersler ve bunlara bağlı çeşitli destekleyici çalışma ortamları sunan; özgür ve açık kaynak kodlu, sürekliliği sağlayan ücretsiz uzaktan açık öğrenme yönetim sistemi

SANAL GERÇEKLİK: VIRTUAL REALITY

Sanal gerçeklik, bir bilgisayar tarafından kullanıcı ile etkileşime girebilecek bir 3D ortamın oluşturulmasıdır. Kullanıcılar genellikle nesnelerin gerçekçi etkileşimini ve manipülasyonunu sağlamak için sensörlü bir kulaklık ve / veya eldiven takarlar. Sanal gerçeklik, tehlikeli senaryoları güvenli bir şekilde taklit edebildiği için çevrimiçi uyum eğitiminde uygulamaya sahiptir.

SENKRON UZAKTAN EĞİTİM: SYNCHRONOUS DISTANCE LEARNING

Eğitmen ve öğrencilerin ders için aynı zamanda farklı yerlerde bulunarak ve iletişim teknolojilerini kullanarak eş zamanlı olarak etkileşime girmesi haline denir.

KAYNAKÇA: AUO Sözlük, (2017). Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlüğü. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi. İnternet:

http://auosozluk.anadolu.edu.tr/