Pandemi Koşulları Nedeniyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına Yönelik Alınan Kararlar

22 Eylül 2021 3571
Pandemi Koşulları Nedeniyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına Yönelik Alınan Kararlar

Pandemi koşulları nedeniyle 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına yönelik eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunca aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 1. Sağlık Bakanlığı, YÖK, Valilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Belediye kararları başta olmak üzere yetkili ihtisas kurum ve kuruluşlarının talimat ve düzenlemeleri yakından takip edilecek ve gereken yeni kararlar ivedilikle alınıp uygulanacaktır.
 2. Teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesinde yüz yüze eğitim ve öğretim esastır. Ancak programdaki dersler ders yükü/AKTS Kredilerinin %40’a kadar olan kısmı YÖK düzenlemeleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntem ve teknikleriyle yapılabilecektir.
 3. Yüz yüze yapılan dersler sınıf ortamına kamera sistemi kurularak yayınlanabilecektir.
 4. NEVÜ akademik birimlerinin yetkili kurulları, Covid-19 tedbirleri, öğretim elemanlarının ders yükleri, öğrenci sayıları ve fiziki alt yapılarını göz önünde bulundurup şubeler oluşturma vb. önlemlere yönelik kararları sağlık, kamu yararı işin gereği ve tasarruf tedbirlerini gözeterek alacaklardır.
 5. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde yer alan tüm dersler (uzaktan ya da yüz yüze olmasına bakılmaksızın) NUZEM tarafından derslik.nevsehir.edu.tr adresinde tanımlanacak ve yüz yüze eğitim ve öğretimin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlar için kullanıma her an hazır bulundurulacaktır.
 6. Uzaktan eğitimle yapılması planlanan dersler, derslik.nevsehir.edu.tr adresinden canlı olarak yapılacaktır. Bununla birlikte yüz yüze-çevrimiçi olmasına bakılmaksızın tüm dersler sistem üzerinden tanımlanmış olduğundan ders materyali, ödev, ders izlencesi vb. dökümanlar sistem üzerinden derse yüklenecektir.
 7. Ders süreleri yüz yüze ve çevrimiçi derslerde asgari 30 dakika olarak ilgili birimlerce planlanacaktır. Yüz yüze derslerde iki ders arasında en az 10 dakika ara verilerek ders ortamı havalandırılması sağlanacaktır.
 8. Derslerde hiçbir surette içerik azaltmasına gidilmeyecektir.
 9. Blok ders uygulaması yapılmayacaktır.
 10. 5i derslerinin planlanmasında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü ve Yabancı Diller Yüksekokulu yetkilidir.
 11. Öğrencilerin derse devam durumları NEVÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve NEVÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecektir.
 12. Covid testi pozitif olan-temaslı olan öğrencilerin ilgili durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla karantinada geçirdikleri süre devamsızlık süresinden sayılmayacaktır.
 13. Raporlu veya karantinada olan öğrencilerin bilgisi okul yönetimince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve SKS Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yazılı olarak ivedilikle bildirilecektir.
 14. Öğretim elemanları Covid ya da temaslı olmaları durumunda raporlu sayılacağından, rapor süresinin bitimi itibariyle uzaktan veya yüz yüze olarak telafi dersi yapabilecektir. Rapor süresince dersin yapıldığı bölüm/ anabilim dalı başkanlığı tarafından dersi yürütmek üzere başka bir öğretim elemanı ataması yapılabilecektir. Ders uzaktan eğitim yöntemiyle de akademik kurul kararıyla yapılabilir.
 15. Öğretim elemanları veya öğrencilerin Covid testi pozitif olması durumunda akademik birimlerin yetkili kurur kararı ile dersler çevrimiçi veya hibrid modellerle yürütülebilecektir.
 16. Yüz yüze okutulacak derslerin sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi derslerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı dersin öğretim elemanı tarafından teklif edilip akademik kurul tarafından karar alınacak ve ilgili birime ve öğrencilere duyurulacaktır.
 17. Öğrencilerimizin sınav tarihlerinde Covid raporlu ya da karantinada olması durumunda ek sınav hakkı verilecektir.
 18. Türkiye’ye giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan ve ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin NEVÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve NEVÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde kayıt dondurma hakkı vardır.
 19. Öğrencilerimizin Üniversitemize bildirdikleri HES kodları öğrenci kimlik kartlarına tanımlanmış olup kampüs girişlerinde sorgulaması yapılacaktır. Öğrencilerimizin her turnike girişinde HES kodu üzerinden riksli olup olmadıkları ve aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) sorgulaması yapılacaktır. Aşısız öğrencilerden azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sonucu istenecektir.
 20. Derslerin sağlıklı olarak yürütülmesinde NEVÜ akademik birimlerinin yetkili kurulları görevli, yetkili ve sorumludur.
 21. TSE Güvenli Kampüs başvurusu yapılmıştır.
 22. Covid şartları nedeniyle staj yapma imkanı bulunmaması durumunda akademik kurul kararıyla öğrenciye seçmeli ders verilebilir.
 23. Mesai saatleri dâhilinde Covid şartları nedeniyle ders yapılamaması ve başkaca bir çözüm bulunamaması durumunda öğrenci ve öğretim üyesinin rızası ve akademik kurul kararıyla dersler normal ücret ödenerek mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonu yapılabilir.
 24. Covid şartları nedeniyle uygulamalı eğitim veya staj yapma imkanı bulunmaması durumunda ilgili akademik kurul kararıyla öğrenciye seçmeli ders ve/veya ödev verilebilir.
 25. Uygulamada ortaya çıkan ancak düzenleme yapılmamış veya karar alınmamış konularda yeni kararlar Senatomuzca hızla alınacaktır.